dimensionering af RFID, Foto: Miguel Ugalde
RFID specialisten
Grenaavej 425
DK-8250 Egaa

+45 77 340 900
[email protected]


De vigtigste faktorer for konfiguration af RFID systemer

Når man starter med at undersøge om et RFID system er den rette løsning til en opgave, vil man også gerne meget tidligt i forløbet have et estimat på den samlede investering.
Da det er svært at stille de rigtige spørgsmål når man har begrænset viden om mulighederne, bliver det ofte prisen på tags og prisen på læsere og antenner som kommer i fokus. Dertil kommer selvfølgelig omkostninger til netværk og data management.

antenne bjelke

Dette kan dog vise sig at give et meget mangelfuldt billede af den samlede investering.

Vi vil derfor her pege på nogle at de vigtige, men ofte oversete faktorer, som er betydende for en succesfuld implementering med en god ROI.

Den første kritiske faktor er selvfølgelig valg af den rigtige teknologi, der sikrer de rigtige valg med hensyn til et variabelt udbud af udstyr, som er velegnet til opgaven, samt behovet for integration med andre led i forsyningskæden.

Valg af løsning er ofte også en afvejning af forskellige kritiske krav, som kan være modsatrettede, men hvor man skal finde den samlet set bedste løsning med størst effekt, det kritiske krav der har størst enkelt betydning og som er sværest at bestemme, er læsefeltets form og udstrækning.

Af de faktorer der har størst indvirkning på læsefeltet, er valget af læser og antenne de mest betydende, fordi det er den enkeltfaktor, der har størst effekt på systemets funktionalitet, og fordi den på mange måder er ultimativ. Der kan nemlig ikke løbende tilpasses på samme måde, som for software. Det rigtige valg af læsere og antenner er derfor vital, for systemets succes og ROI.

De vigtigste faktorer for valg af læsere med antenner er:

  • Krav til læsehastighed.
  • Signalbåndbredde
  • De valgte tags signalfølsomhed.
  • Læsefeltets størrelse og udformning.
  • Tolerance i forhold til støj i omgivelser.

Læsehastighed

Hvis læseren ikke er udviklet til at håndtere den mængde tags som er relevant for applikationen giver det dårlig funktionalitet, hvis der er for mange tags, bliver ikke alle læst, hvis der er for få tags, påvirker det ofte læsehastigheden i negativ retning.
Faktorer der påvirker læsehastigheden er transmissionshastighed/clock frekvens og håndteringen af "anti-collision".
Fastsæt præcise krav i forhold til de faktiske forhold.

Signalbåndbredde

Har betydning for hvor stabilt læseren vil opfange tags i læsefeltet, en smal båndbredde gør signalet meget følsomt over for selv små ændringer fra støj i omgivelserne, eller svage tags.
Der skal fortages en måling af hvor dynamiske støjforholdene er.
Båndbredde og krav til placering af sidebåndene skal fastlægges og overvejes i forhold til kravet til læseafstand.

Eksempel på effekt/signal forholdet for en given læser og tag størrelse:

forhold mellem effekt og læseafstand

Tags signalfølsomhed

Selv om to tag-typer begge overholder samme standard, giver de ikke samme læseafstand, fordi signalfølsomheden er forskellig.
Samspillet mellem læser og tags er af afgørende betydning for at man kan opnå den optimale læseafstand og dermed systemets effekt.
RFID-specialisten har målt op til 50% forskel på to tags der syner identiske.For UHF tags fremgår signalfølsomheden ofte af specifikationerne.
Men for HF og LF tag er disse specifikationer ofte ikke eksisterende og en faktisk måling er derfor nødvendig for at fastlægge "kvaliteten" af tag'ens signalfølsomhed.

Læsefeltets størrelse og udformning

Udover de ovennævnte faktorer som alle omhandler interaktionen i læsefeltet så har selve feltets udbredelse og form naturligvis stor betydning for effekten i et RFID system.
For iagttageren kan det se ud som om at læseren ikke fungerer hele tiden, men i virkeligheden er der tale om at nogle tags slet ikke kommer ind i læsefeltet, eller at signalets frekvensområde er blevet forskubbet.
En teoretisk skematisk fremstilling af læsefeltet giver harmoniske og sammensatte cirkelformer. Men i virkeligheden vil der være skygger eller døde områder i læsefeltet, som følge af støj eller skærmning af signalet, der gør at tags ikke bliver læst.

Metal er af meget stor betydning for skærmning af signal, og kan være den direkte årsag til meget begrænsede læsefelter.
Den mest præcise metode til at bestemme disse forhold er en direkte måling af signalfeltets form og frekvens i det miljø som installationen skal fungere i. En analyse inden installation vil spare mange afbrydelser i produktion.


Tolerance i forhold til støj

I en installation med mange læsere der ofte også skal placeres tæt, som ved multi port installationer på højkapacitets lagre, eller i installationer hvor der er mange støjkilder i form af andre signaler der kan virke forstyrrende på kommunikationen mellem tag og læser, er det af afgørende betydning for systemets effekt i hvor høj grad man kan justere systemet, og eliminere støj. Justeringsmulighederne er meget forskellige fra læser til læser, nogle læsere har ingen indbyggede muligheder for justering, mens andre kan justeres i forhold til en parameter, de bedste kan justeres i forhold til både metal og støj.

Anbefaling

Anbefalingen ud fra en samlet vurdering af ovennævnte faktorer er, at man ved valg af læser skal være meget opmærksom på at have et præcist billede af signal støjforholdet i det miljø som læseren skal installeres i, og at justeringsmuligheder i forhold til signaldræbere og følsomhed over for støj er vigtige.

Hvis disse faktorer overses i den første fase af et RFID projekt er det stor risiko for at installation og indkøring bliver meget resursekrævende og at systemet aldrig kommer til at fungerer så optimalt som det var muligt med den rigtige konfiguration.

Fordi læsefeltet er alfa og omega for systemet og læseren er det vigtigste værktøj til at nå målet, bør man altid starte et RFID-projekt med måling af forholdene på stedet under drift, samt en grundig sammenligning af forskellige læser- og antennekonfigurationer.

Valid HTML 4.01 Transitional  Opdateret 12.10.2011
"));